Програма

Програма

Програмата по която ще се проведе симпозиумът:

26.03.2022г.

Гранд-хотел
„Рига“,
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ 
08:30-14:00 Ч.

 зала №1

09:00 – 09:30 ч. – Официално откриване

Сесия 1

Модератори: доц. Г. Гърбев,
д-р И. Йоцов
09:30 – 09:45 ч.
Възможности на лапароскопската чернодробна хирургия

Костадинов Р1, Михайлов В1, Тричков Ц1, Сираков В1., Иванов И1, Мърваков С1, Еюпов Е1, Хъртова А2, Владов Н1.
1. Клиника по чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия ВМА - София
2. Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение ВМА - София

09:45ч – 10:00 ч.
Избор на оптимална оперативна техника за фундопликация при лечението на хиатална херния и гастроезофагеална рефлуксна болест

Гърбев Г., И. Живков
Клиника по ендоскопска и обща хирургия, Iва МБАЛ София

10:00 – 10:15 ч. 
Усложнения при оперативното лапароскопско лечение на хиатална херния

Гърбев Г., И. Живков
Клиника по ендоскопска и обща хирургия, Iва МБАЛ София

10:15- 10:30 ч. 
Вакуум асистирана биопсия – нова ера в диагностиката и лечението на лезии в млечната жлеза

Петрова Ив.1, М. Караманлиев1, М. Шошкова1, Д. Димитров1
1. МУ- Плевен, 1.  УМБАЛ „Г. Странски“ – Клиника по онкологична хирургия

10:30 – 10:45 ч. 
Робот-асистирана предна резекция на ректума при пациенти с ректален карцином – ще
реши ли проблемите с обучителната крива и честота на конверсиите?

Караманлиев М1, Ц. Йоцов , И. Петрова1, М. Шошкова1, Д. Димитров .
1. Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ “Георги Странски“ – Плевен, Факултет „Медицина“,
Медицински университет – Плевен.

10:45– 11:00 ч. 
Интраоперативна навигация чрез имунофлуоресцентно багрило при минимално инвазивна цялостна мезоколична ексцизия по повод колоректален карцином - първите случаи в нашата клиника

Нейков В. 1, Цв. Иванов1, Е. Филипов1, Цв. Райчева1, Д. Георгиев1, Г. Сарафилоски1, В. Симеонова1, Е. Далева1, И. Илиева1, Т. Делийски1
1. Клиника по обща и онкологична хирургия, МБАЛ „Сърце и мозък“- Плевен

Сесия 2

Модератори: проф. Д. Димитров, доц. С. Маслянков, д-р Ц. Йоцов
11:30 – 11:45 ч. 
Трансанална тотална мезоректална ексцизия (ТаТМЕ) – ще се превърне ли в стандарт за лечение на нисък и среден ректален карцином?

Караманлиев М1, Ц. Йоцов , И. Петрова 1, М. Шошкова 1, Д. Димитров1.
1. Клиника по онкологична хирургия, УМБАЛ “Георги Странски“ – Плевен, Факултет „Медицина“, Медицински университет – Плевен.

11:45 – 12:00 ч.
Предоперативно изучаване на съдовата анатомия и интраоперативна ангиография с ICG в минимално инвазивната колоректална хирургия: алгоритъм и първоначални резултати

Йоцов Ц.1,2, М. Караманлиев2, С. Маслянков3, Д. Димитров2
1. Катедра сестрински грижи, РУ „Ангел Кънчев“, УМБАЛ Медика Русе
2. Катедра пропедевтика на хирургични болести, МУ Плевен, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен, Клиника по онкологична хирургия
3. Катедра Хирургия, МУ София, УМБАЛ „Александровска“, Втора хирургия.

12:00 – 12:15 ч. 
Лапароскопска ICG - навигирана субтотална гастректомия с D2(D2+) лимфна дисекция - клиничен случай

Арабаджиев А, Цвл Попов, М. Соколов, Св. Тошев
Клиника по хирургия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

12:15 – 12:30 ч. 
Предимства на екстраперитонеалния спрямо трансперитонеалния метод за формиране на колостома 

Маслянков Св., Цв. Попов, В. Павлов, П. Грибнев, Св. Тошев, А. Койчев, Ил. Фидошев, В. Илинов, Св. Шумарова, М. Соколов
II Хирургия, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София

12:30 – 12:45 ч. 
Оценка на следоперативните резултати при минимално инвазивни методи за лечение на хемороидална болест и пролапс на ректума

Балабанова М., Ц. Иванов, Е. Филипов, Д. Георгиев, Ц. Райчева, В. Нейков, Е. Далева, И. Илиева, Т. Делийски.
Клиника по Обща хирургия, УМБАЛ Сърце и Мозък - Плевен

12:45 - 13:00 ч.
Венозни резекции при карцином на главата на панкреаса

Тричков Цв.1 , В.Михайлов1, Р. Костадинов1, В. Сираков 1, С. Мърваков1, В. Иванов1, А. Хъртова 2, Е. Груда 2, А. Кацаров3 И. Попадийн 3, К. Кацаров 3,  Н. Владов .1.
1.  Клиника по чернодробно - панкреатична и трансплантационна хирургия Военномедицинска Академия - София
2. Клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение Военномедицинска Академия - София
3. Клиника по гастроентерология и хепатология Военномедицинска Академия - София

Сесия 3

Модератори: проф. С. Илиев, доц. П. Тончев, д-р П. Каменова
14:00 – 14:15 ч. 
Хирургично поведениe при пациенти с перфорация след проведено ЕРХПГ: Клиничен случай и обзор на литературата.

Михайлов В, В. Сираков, С. Мърваков, Ц. Тричков, В. Иванов, В.  Мелников, И. Иванов , Р. Костадинов , Е. Еюпов , Н. Владов 
Клиника по чернодробно- панкреатична и трансплантационна хирургия, ВМА-София.

14:15 – 14:30 ч. 
Иновации в хирургичната онкология

Шмелцле М.
Университетска болница Шарите Берлин

14:30 – 14:45 ч.
Агресивен подход при лечението на полимикробния некротизиращ фасциит на перинеалната, перианалната или гениталната област

Илиев С., П. Владова, К. Недялков, Д. Нгуен, П. Мирочник, А. Габърски, В.Димитров, Ив. Ристевски, А. Габърски, В. Димитров
КПХБ – МУ – Плевен; ОКПГСХ – УМБАЛ “д-р Георги Странски“ – Плевен

14:45 - 15:00 ч. 
Резултати при пластични операции на мъжките гениталии

Богева И.1,3, Ив. Рачев1, Д. Нгуен2,3, П. Тончев1,3, С. Илиев2,3
1. Отделение по пластично-възстановителна хирургия УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен
2. Отделение по гнойно-септична хирургия УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен
3. Медицински Университет – Плевен

15:00 – 15:15 ч. 
Изолирана ехинококоза на далак – лапароскопско лечение

Йоцов Ц., И. Йоцов, П. Каменова 
Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи, УМБАЛ Медика Русе

15:15 – 15:30 ч. 
Калкулатори за хирургичен риск - начини за разработка и употреба

Тончев П.
Катедра „Сестрински хирургични грижи”, МУ –Плевен

Сесия 4

Модератори: проф. О. Хаджийски, проф. Ю. Анастасов, д-р П. Бонев
16:00 – 16:15 ч. 
Хирургичен подход при трудни за лечение хронични рани

Хаджийски О. 1,2., Ж. Димитров 1., Н. Тютюнджиев1 , К. Тонев1,2., П. Бонев1,2.
1. УМБАЛ Медика Русе, Отделение по пластично възстновителна и естетична хирургия Отделение по пластично възстновителна и естетична хирургия,
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

16:15 – 16:30 ч.
Реконструкция на женската гърда след мастектомия: текущо състояние

Димитров Ж.1, О. Хаджийски1,2., Н. Тютюнджиев1 , Тонев К., П. Бонев 1,2
1. Отделение по пластично възстановителна и естетична хирургия, УМБАЛ Медика Русе 
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи.

16:30 – 16:45 ч. 
Електронното медицинско досие за лицеви аномалии (ЕМДЛА) - модел за проследяване на пациента и реимбурсиране от НЗОК 

Анастасов Ю., К. Гигов, И. Гинев, Й. Маркова1, Г. Димова1, Р. Великова1, П. Кавраджиева, М. Иванова1, В. Великова1, Ц. Бадов1 
Медицински Университет Пловдив
1. АЛА – Асоциация Лицеви аномалии

16:45 – 17:00 ч. 
Еволюция на резултатите след хейлопластика в Електронното медицинско досие за лицеви аномалии (ЕМДЛА) 

Гинев И. 1, К. Гигов1,П. Кавраджиева1, М. Иванова2, Ю. Анастасов1
1. Медицински Университет – Пловдив
2. АЛА - Асоциация Лицеви аномалии

17:00 – 17:15 ч.
Ранни резултати при две оперативни техники за корекция на вродена цепнатина на небцето

Гигов К., И. Гинев, Ю. Анастасов, П. Кавраджиева. Й. Маркова1, Г. Димова1, Р. Великова1, Ц. Бадов 
Медицински Университет Пловдив
1. АЛА – Асоциация Лицеви аномалии

17:15 – 17:30 ч. 
Ролята на пластичната хирургия в комплексното лечение на злокачествените тумори на главата и шията

Тютюнджиев Н. 1, П. Бонев1,2, Ж. Димитров1, О. Хаджийски1,2, К. Тонев1,2
1. Отделение по Пластично естетична и възстановителна хирургия, УМБАЛ Медика Русе
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

17:30 - 17:45 ч.
Роля на физикалната медицина при хирургичните пациенти в пост-COVID-19 ера. Нови възможности и предизвикателства?

Папатанасиу Я.1, К. Панайотов2 
1. Медицински университет – София. Факултет: Факултет по обществено здраве проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

26.03.2022г.

Гранд-хотел
„Рига“, зала №2

Сесия 1

Модератори: проф. П. Стефанова, проф. Хр. Шивачев, д-р Н. Толекова
09:30 – 09:45 ч.
Кървене от гастроинтестиналния тракт при деца

Толекова Н., Здр. Анатонова, Е. Рангелов, Я. Пъхнев, П. Мутафчиева, Ст. Стоилов, Цв. Георгиев, Хр. Шивачев 
Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ София

09:45 – 10:00 ч.
Клинични особености при апендицит в ранна детска възраст (0 – 3 год.)

Дачев Д., Е. Мошеков, Б. Исаков, И. Кирев,  П. Стефанова,
Клиника по Детска хирургия – УМБАЛ “Св.Георги” - ЕАД, град Пловдив

10:00 – 10:10 ч.
Клинично приложение на акупунктурата и средствата от традиционната китайска медицина 
при инфекция на хирургичната рана.

Ксюлинг Уанг / С. МакАтер1,  П. Стефанова2, Б. Исаков 2
1. Медицински университет Янджинг , Пекин ; Медицински университет Пловдив, Българи. 
2. Детска хирургия - УМБАЛ „Св.Георги“ ,Пловдив, България

10:10– 10:20 ч.
Възможности на вакуум-асистираната терапия при лечение на големи раневи дефекти

Дачев Д1., Е. Мошеков1, Е. Зънзов2, Б. Исаков1, И. Кирев1, Р. Райчевa3, Xiulin Wang 4, П. Стефанова1
1. Клиника по Детска хирургия 
2. Клиника по ПВЕХ
3. Катедра Социална медицина и публично здраве
4. Beijing Yan Jing University, China
Медицински Университет  Пловдив


10:20– 10:35 ч.
Ролята на традиционната китайска медицина в лечението на инвагинация при деца

Ксюлинг Уанг / С. МакАтер1,  П. Стефанова2, Б. Исаков 2
1. Медицински университет Янджинг , Пекин ; Медицински университет Пловдив, България. 
2. Детска хирургия - УМБАЛ „Св.Георги“ ,Пловдив, България

10:35– 10:45 ч.
Късна диагноза при чревна малротация и хиперфиксационен брид на Лед

Кирев И , Д. Митковски, Д. Дачев , П. Стефанова 
Клиника по Детска хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив

10:45– 11:00 ч.
Болест на Хиршпрунг-диагностика и особености на лечението

Prof. Radu-Iulian Spataru
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “M.S.Curie” Bucharest

Сесия 2

Модератори: д-р Р. Котов, д-р Н. Узунов, д-р Ц. Трендафилов
11:30 – 11:45 ч.
Що е то забравен урологичен стент и има ли той почва у нас?

Котов Р.
Отделение по Урология, УМБАЛ Медика Русе

11:45 – 12:00 ч.
Рядък случай на миграция на АГ песар в пикочния мехур.

Бальовски Ал.
Отделение по урология, УМБАЛ Медика Русе

12:00 – 12:15 ч.
Лапароскопска радикална нефректомия при тумори на бъбрека - оперативна техника.

Котова Сл., Мл. Георгиев, Кр. Янев,
Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, Катедра по урология, МУ-София

12:15 – 12:30 ч. 
Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение при простатен карцином. Фюжън биопсия. Лапароскопска радикална нефректомия.

Котова Сл., В. Йотовски, М. Георгиев, Кр. Янев
Клиника по урология, УМБАЛ „Александровска”, Катедра по урология, МУ-София

12:30 – 12:45 ч. 
Ролята на максиларния синус в денталната имплантология

Узунов Н1, Божикова Е2
1. УМБАЛ Медика - Русе 
2. Медицински Университет – Пловдив 

12:45- 13:00 ч.
Медикаментозна остеонекроза на челюстите. Клинични случаи.

Узунов Н1, Цв. Трендафилов1, Божикова Е2
1. УМБАЛ Медика – Русе 
2. Медицински Университет – Пловдив 

Сесия 3

Модератори: проф. С. Станчев, д-р Хр. Георгиев
14:00 – 14:15 ч. 
Лечение на пациенти с чернодробен абсцес

Чернополски П., В. Божков, А. Лисничков,Д. Чаушев, В. Драганова, Хр. Ников, Р. Маджов.
Втора клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина” – Варна;
Медицински университет– Варна

14:15 – 14:30 ч. 
Постхолецистектомичен синдром - етиология и лечение

Божков В., П. Чернополски, Д. Чаушев, В. Драганова,А. Лисничков, Т. Иванов, Р. Маджов
Втора клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина” – Варна;
Медицински университет– Варна

14:30 – 14:45 ч .
Спешна хирургия при постоперативни хернии

Драганова В., Пл. Чернополски, В. Божков,Хр. Ников, Д. Чаушев, Р. Маджов.
Втора клиника по хирургия – УМБАЛ „Св. Марина” – Варна;
Медицински университет– Варна

14:45 – 15:00 ч. 
Индикации за хирургично лечение на дегенеративни лумбални сколиози

Станчев Ст.1 , Г. Сети 1, Св. Кондов 1, К. Панайотов2, М. Костадинов 1 , Б. Ислам 1

1. УМБАЛ “МЕДИКА РУСЕ“
Отделение по Ортопедия, травматология и спинална хирургия
Отделение по Анестезиология и реанимация
 
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

15:00 – 15:15 ч. 
Клинично-анатомични аспекти на лумбална стеноза

Сети Г. 1 , Ст. Станчев1, Св. Кондов1 , К. Панайотов2, М. Костадинов 1
1. УМБАЛ “МЕДИКА РУСЕ“
Отделение по Ортопедия, травматология и спинална хирургия
Отделение по Анестезиология и реанимация

2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

15:15 – 15:30 ч.
Новости в лечението на деформациите на предната градна стена (ПГС)

Стоков Л.1, А. Джеров2
1. УМБАЛ „Св. Анна“ - София,
2. СБАЛО Проф. Бойчо Бойчев

Сесия 4

Модератори: доц. Кондов, доц. Велинов, доц. Чернополски
16:00– 16:15 ч. 
Реконструктивно ендопротезиране на пациент в детска възраст, след тотална ексцизия на бедрената кост по повод остеосаркома.

Стоков Л., Б. Бончев, Св. Йорданов, А.Тодоров
УМБАЛ „Софиямед“

16:15– 16:30 ч. 
Перкутанна транслуменна ангиопластика на подбедрени и / или стъпални артерии, при пациенти с периферна артериална болест, след ампутации на ниво ходило.

Георгиев И. Георгиев Х.,  К. Узунов
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ Медика Русе

16:30 – 16:45 ч. 
Неврохирургични интервенционални процедури за лечение на болката

Кондов Сл.1,2, А. Дренчев1, Г. Георгиев1, Ст. Станчев1,2, Г. Сети1.
1. УМБАЛ Медика Русе,
Отделение по неврохирургия,
Отделение по Ортопедия и Травматология, УМБАЛ Медика Русе
2. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Факултет по Обществено здраве и здравни грижи

16:45 - 17:00 ч. 
Ендоваскуларно лечение при исхемичен мозъчен инсулт. Начален опит

Петров М. , Н. Велинов, Т. Сакеларова, Н. Алиоски, Н. Габровски
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, България

17:00 – 17:15 ч.
Усложнения в ендоваскуларната неврохирургична практика

Петров М. , Н. Габровски, П. Илков, Н. Велинов
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, България

17:15– 17:30 ч.
Приложение на роботизиран дигитален микроскоп/екзоскоп/ в неврохирургичната практика. Начален опит.

Петров М., Н. Габровски, П. Илков, Н. Велинов
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, България

17:30– 17:45 ч.
Пасивна роботизирана ръка – нов инструмент за по-добра безопастност и точност при поставянето на транспедикуларни винтове.

Илков П., М.Дурльов, Н. Велинов, Н. Габровски
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, България

26.03.2022г.

Гранд-хотел
„Рига“, зала №3

Сесия 1

Модератори: проф. Н. Събев, Т. Гайтанджиева, Д. Баркова, Т. Цветанова
14:00 – 14:15 ч. 
Организация на инструментариума и операционната зала при използване на пасивна роботизирана ръка - нов инструмент за по-добра безопасност и точност в гръбначната хирургия.

Цветанова Т., П. Илков, М. Петров, Н. Велинов, Н. Габровски 
Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, България

14:15 – 14:30 ч. 
Континуум от сестрински грижи при хоспитализирани пациенти с рак на гърдата

Дюлгерова С.1 , С. Страшилов2 
1. Факултет по „Здравни грижи“, Катедра „Сестрински хирургични грижи“ при МУ - Плевен
*Отделенение по пластична, възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД гр. Плевен

14:30 – 14:45 ч. 
Сестрински грижи при онкологични пациенти с имплантиран хемопорт

Георгиева Из., М. Божилова, Д. Димитров, М. Караманлиев 
УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” ЕАД

14:45– 15:00 ч.
Мястото на медицинската сестра в организацията на работа на отделението по съдова хирургия

Баркова Д.
Отделение по съдова хирургия, УМБАЛ Медика Русе

15:00 – 15:15 ч.
Съвременни концепции на здравните грижи в хирургично отделение

Петрова С.
Отделение по Хирургия, УМБАЛ “МЕДИКА РУСЕ“
Русенски университет “Ангел Кънчев“, Катедра “Здравни грижи”

15:15– 15:30 ч.
Ролята на професионалистите по здравни грижи при обгрижване на пациентите в отделение по „Ортопедия и травматология“

Динчер С.
Отделение по Ортопедия и травматология, УМБАЛ Медика Русе
Русенски университет “Ангел Кънчев“, Катедра “Здравни грижи"

27.03.2022г.

09:45 Ч. – КУЛТУРНА ПРОГРАМА - Посещение на Басарбовският манастир „Св.
Димитър Басарбовски“ - единственият действащ скален манастир в България

или

Градска разходка с екскурзовод