сборник

Сборник

АКО ЖЕЛАЕТЕ ТРУДЪТ ВИ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В СБОРНИКА С ДОКЛАДИ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА СИМПОЗИУМА „ПРОЛЕТНИ ХИРУРГИЧНИ ДНИ“ РУСЕ, МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ НА E-MAIL: HIRURG.DNI@GMAIL.COM
- РЕЗЮМЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА НАУЧНИЯ ДОКЛАД:

 • ШРИФТ – TIMES NEW ROMAN (WORD).
 • PAGE SETUP - TOP: 20 MM, BOTTOM: 10 MM,
  LEFT: 20 MM, RIGHT: 20 MM
 • PAPER SIZE - A4.
 • МЕЖДУРЕДОВО РАЗСТОЯНИЕ - FORMAT, PARAGRAPH, LINE SPACING: SINGLE, 
  ОТСТЪП (НОВ РЕД НА АБЗАЦ) - FORMAT,
  PARAGRAPH, SPECIAL: FIRST LINE, BY: 1 CM.
 • •HEADER - КАТО В ДОКЛАДА ОБРАЗЕЦ В WEB САЙТА. НА ПЪРВАТА СТРАНИЦА ПОД HEADER ДА СЕ ОСТАВИ ЕДИН ПРАЗЕН РЕД - FONT SIZE 14.
 • ЗАГЛАВИЕ - FONT SIZE 14, ЦЕНТРИРАНО, BOLD. •ЕДИН ПРАЗЕН РЕД.
 • •ИМЕ И ФАМИЛИЯ НА АВТОРА (АВТОРИТЕ) С НАУЧНОТО ЗВАНИЕ И СТЕПЕН, МЕСТОРАБОТА, ТЕЛЕФОН, E-MAIL, FONT SIZE 12, ВЛЯВО.
 • ЕДИН ПРАЗЕН РЕД.
 • РЕЗЮМЕ - НА АНГЛИЙСКИ, FONT SIZE 10, ITALIC,
  ДО 1000 ЗНАКА.
 • КЛЮЧОВИ ДУМИ - НА АНГЛИЙСКИ, FONT SIZE
  10, ITALIC,1-2 РЕДА.
 • ЕДИН ПРАЗЕН РЕД
 • ТЕКСТ НА ДОКЛАДА - FONT SIZE 12.
 • РАЗДЕЛИТЕ НА ДОКЛАДИТЕ СА: INTRODUCTION,  EXPOSITION, CONCLUSION И REFERENCES. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПОДЗАГЛАВИЯТА СА ПО ПРЕЦЕНКА НА АВТОРА, КАКТО Е ПОКАЗАНО В ДОКЛАДА-ОБРАЗЕЦ.
 • ФИГУРИТЕ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ С НЯКОЙ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, да бъдат  ИНТЕГРИРАНИ С ТЕКСТА И ДА ИМАТ НОМЕРАЦИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ - ПОД ТЯХ, ЦЕНТРИРАНО.
 • MЕЖДУРЕДОВО РАЗСТОЯНИЕ - FORMAT, PARAGRAPH, LINE SPACING, SINGLE.
 • ОТСТЪП (НОВ РЕД НА АБЗАЦ) - FORMAT, PARAGRAPH, SPECIAL.
 • ТАБЛИЦИТЕ ДА ИМАТ НОМЕРАЦИЯ И НАИМЕНОВАНИЕ - НАД ТЯХ, ПОДРАВНЕНО ВДЯСНО.
 • ФОРМУЛИТЕ ДА ИМАТ НОМЕРАЦИЯ - С ЦИФРИ В СКОБИ, ПОДРАВНЕНО ВДЯСНО ОТ ТЯХ.
 • ЦИТИРАНАТА В ТЕКСТА ЛИТЕРАТУРА ВКЛЮЧВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА HARVARD SYSTEM – “AUTHOR, DATE” STYLE (E.G. WEBSTER, 2005).
 • ЦИТИРАНАТА ЛИТЕРАТУРА ДА СЕ ПОДРЕЖДА В АЗБУЧЕН РЕД ПО ФАМИЛИЯТА НА ПЪРВИЯ АВТОР И ДА СЕ ОПИСВА СЪГЛАСНО СТАНДАРТА.
 • СТРАНИЦИТЕ ДА НЕ БЪДАТ НОМЕРИРАНИ. •FOOTER - КАТО В ДОКЛАДА ОБРАЗЕЦ НА WEB САЙТА.
 • ОБЩ ОБЕМ - 6 СТР., ВКЛ. РЕЗЮМЕТО.  ОРИГИНАЛЪТ НА ДОКЛАДА СЕ ИЗПРАЩА НА КОНТАКТНОТО ЛИЦЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В DOC И PDF ФОРМАТ.